Course compare


Chuyên đề: Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính


Has discount
Học phí 690000₫
Made in English - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên tài chính – kế toán giỏi, một quản lý tài năng sẽ biến những số liệu khô khan này trở thành những con số biết nói, tức là chuyển các con số kế toán thành ngôn ngữ kinh doanh, hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt nhất. - -
Total lessons 9 - -
Total duration 05:05:00 Giờ - -
Number of reviews 9 - -
Total enrolment 14 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Nhà đầu tư/ các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
  • Hiểu được Bản chất cốt lõi của các báo cáo tài chính
  • Nắm bắt các nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính
  • Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
  • Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mua ngay Mua ngay