Course compare


Chuyên đề: Quản trị thuế


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Nội dung Chuyên đề: Quản trị Thuế: Tổng quan về lập kế hoạch thuế – tối ưu thuế phải nộp; Tối ưu thuế trong quá trình thành lập doanh nghiệp; Tối ưu thuế trong quá trình hoạt động doanh nghiệp; Tối ưu thuế trong quá trình tái cơ cấu - -
Total lessons 8 - -
Total duration 05:15:00 Giờ - -
Number of reviews 16 - -
Total enrolment 19 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay