Course compare


Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư


Has discount
Học phí 390000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư do Học viện CFO Việt Nam tổ chức được xây dựng theo hướng trang bị cho học viên các công cụ và kỹ thuật tài chính thực tế giúp xác định được giá trị của doanh nghiệp. - -
Total lessons 10 - -
Total duration 02:30:00 Giờ - -
Number of reviews 14 - -
Total enrolment 15 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp;
  • Nhà đầu tư/ Chuyên viên đầu tư
  • Chuyên viên Thẩm định/ Tài chính/ Kế toán
Outcomes
  • Biết Phân tích rủi ro cho các dự án đầu tư
  • Hiểu và tính được tỷ lệ chi phí vốn để chiết khấu dòng tiền dự án
  • Hiểu quy trình ra quyết định đầu tư như thế nào là hợp lý
  • Sử dụng các kỹ thuật đánh giá dự án: Thời gian hoàn vốn (Payback Period, Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value-NPV)
Mua ngay Mua ngay