Course compare


Chuyên đề: Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Pháp lý có thể được coi như khung hoạt động của doanh nghiệp. Từ khi hình thành đến lúc phát triển, tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều phải tuân theo pháp luật. - -
Total lessons 10 - -
Total duration 06:35:00 Giờ - -
Number of reviews 16 - -
Total enrolment 21 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Quản lý cấp trung/ Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
  • Có cái nhìn toàn diện, những kiến thức cốt lõi về pháp luật
  • Nắm chắc quy trình, thủ tục pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư
  • Chủ động bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông.
Mua ngay Mua ngay