Course compare


Chuyên đề: Huy động vốn


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Huy động vốn từ chủ sở hữu/ cổ đông; So sánh huy động vốn của công ty cổ phần với các loại hình sở hữu khác; Các tỷ số thị trường chứng khoán. Chính sách cổ tức và mô hình định giá cổ phiếu dựa trên cổ tức - -
Total lessons 7 - -
Total duration 04:50:00 Giờ - -
Number of reviews 17 - -
Total enrolment 15 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay