Course compare


Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)


Has discount
Học phí 1800000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2) - -
Total lessons 15 - -
Total duration 10:25:00 Giờ - -
Number of reviews 1 - -
Total enrolment 16 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Chủ Doanh nghiệp/ BOD/ CEO/ CFO
  • Chief Accountant
  • Kế toán Tổng hợp/ Chuyên viên kế toán
Outcomes
Mua ngay Mua ngay