Course compare


Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệp. - -
Total lessons 12 - -
Total duration 06:00:00 Giờ - -
Number of reviews 0 - -
Total enrolment 11 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Chủ Doanh nghiệp/ BOD/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng Hợp
  • Kế toán Công nợ/ Bán hàng/ Chuyên viên kế toán
  • Các cá nhân có quan tâm
Outcomes
  • Nắm được quy trình quản trị và thu hồi công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh;
  • Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tồn đọng công nợ/ nợ khó đòi và biết cách đàm phán nhằm hướng đến việc thu hồi các khoản nợ khó đòi một cách tối ưu;
  • Cải tiến kỹ năng đàm phán để thu hồi công nợ/nợ khó đòi một cách khoa học, đồng thời biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu hồi các khoản nợ khó.
Mua ngay Mua ngay