Course compare


Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm cho Doanh nghiệp chắc chắn là bước đi bắt buộc để cụ thể hóa các Mục tiêu chiến lược dài hạn thông qua các Mục tiêu (KPI) Tài chính ngắn hạn, nói cách khác, đó chính là Tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch Hành động trong năm của Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc xây dựng Kế hoạch Ngân sách năm là yếu tố gây ra rủi ro về hiệu quả tài chính cho Doanh nghiệp. - -
Total lessons 9 - -
Total duration 05:50:00 Giờ - -
Number of reviews 9 - -
Total enrolment 7 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
  • Nắm rõ mục đích lập kế hoạch ngân sách
  • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp
  • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia
  • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)
Mua ngay Mua ngay