Course compare


Thuế Nhà thầu Nước ngoài & Chuyển giá


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay ở Việt Nam, cùng với việc thanh toán cho tổ chức và cá nhân kinh doanh nước ngoài đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới là các rủi ro tiềm ẩn về nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi bị kiểm tra, thanh tra thuế. - -
Total lessons 1 - -
Total duration 06:55:00 Giờ - -
Number of reviews 9 - -
Total enrolment 0 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay