Course compare


Chi phí vốn và Cơ cấu vốn


Has discount
Học phí 390000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn suy giảm, việc xác định và áp dụng hiệu quả các chiến lược tài chính trong hoạt động mua bán sáp nhập; quyết định đầu tư dự án....sẽ giúp công ty đạt được các mục tiêu hoạt động cũng như triển khai thành công các chiến lược phát triển. - -
Total lessons 8 - -
Total duration 05:15:00 Giờ - -
Number of reviews 9 - -
Total enrolment 15 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay