Course compare


Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính


Has discount
Học phí 1290000₫
Made in English - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính - Thầy Đặng Xuân Cảnh - -
Total lessons 10 - -
Total duration 08:40:00 Giờ - -
Number of reviews 15 - -
Total enrolment 23 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
 • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
 • Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
 • Nhà đầu tư/ các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
 • Tổng quan về kế toán tập đoàn & báo cáo tài chính hợp nhất
 • Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày thụ đắc
 • Báo cáo tài chính sau ngày thụ đắc
 • Loại bỏ doanh thu và chi phí nội bộ
 • Loại bỏ lãi nội bộ chưa thực hiện trong hàng hóa
 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 • Hợp nhất công ty liên kết:
 • ...
Mua ngay Mua ngay