Khóa học

Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Legal

Chuyên đề: Xem xét Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp

Hợp đồng kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Việc...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel

Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm cho Doanh nghiệp chắc chắn là bước đi bắt buộc để cụ thể hóa cá...

(9)
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chi phí vốn và Cơ cấu vốn

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn s...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản lý vốn lưu động

Đề cập đến Quản lý tài chính doanh nghiệp là đề cập đến các vấn đề hóc búa xoay quanh việc Quản lý t...

(10)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Huy động vốn

Huy động vốn từ chủ sở hữu/ cổ đông; So sánh huy động vốn của công ty cổ phần với các loại hình sở h...

(17)