Khóa học

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Legal & Compliance : Legal

Chuyên đề: Xem xét Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp

Hợp đồng kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Việc xem xét để chỉnh sửa nâng cao chất lượng của hợp ...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên tài chính – kế toán giỏi, một quản lý tài năng sẽ...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Tax : Taxation

Thuế Nhà thầu Nước ngoài & Chuyển giá

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay ở Việt Nam, cùng với việc thanh toán cho tổ chức và cá nhân kinh doanh nước ngoài đối với hàng hóa...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel

Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm cho Doanh nghiệp chắc chắn là bước đi bắt buộc để cụ thể hóa các Mục tiêu chiến lược dài hạn thông qua các Mục ti...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chi phí vốn và Cơ cấu vốn

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn suy giảm, việc xác định và áp dụng hiệu quả các chi...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Quản lý và Thu hồi Công nợ hiệu quả

Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệp. Dù muốn hay không, người lãnh đạo vẫn luôn phải...